תקנון נותני שירות


ברוכים הבאים לאתר mystics.co.il (להלן: האתר). אנא קרא בעיון את כל תנאי שימוש הספקים באתר דלהלן. אם אינך מסכים לתנאים אלה או לתנאי השימוש הכלליים באתר אנא הימנע מלהשתמש בשירותי האתר. ההסכם כתוב בלשון זכר יחיד לצורכי נוחיות בלבד. כל הכתוב בהסכם זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. תנאי השימוש המפורטים כאן נתונים לשינויים ע"י מפעיל האתר בכל עת בלא מתן הודעה מראש למשתמש, על כן מומלץ לבקר בעמוד זה מעת לעת.

 

1. האתר משמש כמתווך בינך, הספק, המספק שירות או מוצר מכל סוג (להלן: הספק) לבין לקוחות הקצה המתעניינים במרכולתך (להלן: הלקוחות). באישור הסכם זה הנך מצהיר ומתחייב כי הנך הספק עצמו, או בא כוחו, וכי יש לך את מלוא הסמכות וההסכמה להתחייב להסכם זה.


2. זכויות היוצרים, הקניין והקניין הרוחני של האתר שייכים למפעיל האתר. למפעיל האתר קיימת זכות יוצרים על כל מידע ו/או תצוגה ו/או תוכנה כהגדרתה בחוק לרבות עיצוב גרפי, סימן מסחרי, אייקונים וסודות מסחריים. אין להעתיק /לשכפל /להפיץ / לפרסם / לעשות בהם כל פעולה את התכנים המוצגים באתר ללא רשות מפורשת בכתב ומראש. מפעיל האתר רואה בחומרה פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו או של אחר ויראה בחומרה כל ניסיון להשתמש באתר כאמצעי להפרה או פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו או של אחר.


3. בהסכמתך להסכם זה הנך מצהיר כי הפרטים, התמונות ושאר התכנים שמסרת לאתר ושתמסור לאתר בעתיד נכונים ומדויקים, וכי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתוכן הן בבעלותך וכי הנך מאשר כי בתוכן ובמסירתו לא נעשתה כל פגיעה בפרטיותו של כל אדם או גורם אחר ובזכויות, מכל סוג שהוא, של אחר. כמו כן, לשם מניעת השכפול במידע טקסטואלי, בעת מסירת תוכן שכזה, הנך מצהיר כי התוכן מקורי וכי אינו מופיע במקומות אחרים. כמו כן, בעת מסירת החומר אתה מצהיר כי ידוע לך כי מסירת התוכן מהווה מתן רישיון חינם, ובלתי מוגבל בזמן לאתר ומפעיליו לשימוש בתוכן. ידוע לך ואתה מסכים שלא תהיה זכאי לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת התוכן או פרסומו.


4. הנך מסכים בעצם הרשמתך באתר כי מפעיל האתר רשאי לשלוח אליך דואר אלקטרוני, מכתב או לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים ופעילות באתר. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך להסיר עצמך במקום המיועד לכך בדואר האלקטרוני שתקבל.


5. המידע הספציפי לגביך, הספק, ו/או השירותים ו/או המוצרים שהנך מציג באתר, מוצגים ללקוחות כפי שהתקבלו ממך ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי למעט עריכה לשונית. מפעיל האתר לא בודק ולא נושא כל אחריות לגבי טיבם, מהימנותן או נכונותן והאחריות לקיום אלו מוטלת עליך הספק. הנך מתחייב לפעול בהגינות וביושר במסירת המידע לאתר ואל מול הפונים אליך דרך האתר. בנוסף הנך מתחייב:

* לא לכלול בהודעות המועלות על ידך מידע בעל אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.

* לא להציק או להטריד או להעליב נותן שרות אחר ולהימנע משפה בוטה/גסה.

* לא להעלות לאתר מידע כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע ו/או הפרה אחרת של כל דין.

* לא להציף את האתר בהודעות סרק.

* לא לכלול בהודעות המועלות הודעות שיש בהם קוד זדוני ו/או וירוס מחשב ו/או סוס טרויאני ו/או כל קוד אחר העלול לפגוע בתקינותו של האתר.

הנך מתחייב לעדכן את מפעיל האתר מיידית על כל שינוי שיכול להשפיע על קבלת החלטות של הגולשים (כגון שינוי מחיר\שינוי מבצע\החלפת מיקום וכיו"ב). הנך מתחייב לשפות את מפעיל האתר או מי מטעמו בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו בגין כל תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדו על-ידי צד שלישי כלשהו אם יתברר כי הפרטים או ההצהרות שמסרת אינם מדויקים או נכונים ו/או אינך הבעלים החוקי של זכויות היוצרים של המידע.


6. מפעיל האתר לא אחראי ואינו צד,להתקשרות שתיווצר בין הלקוחות לבינך הספק, ולא אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים אותם אתה מספק. מפעיל האתר לא יהווה צד במחלוקת בכל סכסוך שיתגלה בינך הספק, לבין הלקוחות. לא יהיה אחראי, ולא ישא, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם לך הספק, ללקוח או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע המופיע באתר. מפעיל האתר לא ישא בכל אחריות בגין נזק שיגרם לך, באופן ישיר או באופן עקיף מפרסום באתר.


7. מפעיל האתר מספק את השירות כפי שהוא, ואינו מעניק כל הבטחה, מחויבות או מצג לספק. מפעיל האתר אינו מתחייב בשום פנים על מספר הפניות שיגיעו לספק או על איכותם. האתר שומר לו את הזכות לשנות את תצוגת התכנים באתר, המבנה והמראה ללא צורך באישור מהספק. מפעיל האתר יעשה מאמץ רב לשמירה על פעילותו התקינה של האתר. עם זאת, מפעיל האתר איננו מתחייב כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים בפעולת האתר.


8. מפעיל האתר רשאי שלא לפרסם מודעת פרסום, פרטים פרסומיים ושיווקיים, מאמרים וכתבות כלשהם או כל חומר אחר במידה ואלה אינם עונים לקריטריונים שנקבעו על ידו או על פי כל שיקול דעת אחר של מנהלי ועורכי האתר כמו כן האתר רשאי לחסום/להסיר פרסומים עפ"י שיקול דעתו בלבד וזאת מבלי ליידע את המפרסם.


9. הנך מתחייב שלא לחלוק מידע אישי ומזהה על המשתמשים באתר עם צד שלישי ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש. במידה ויבקש משתמש להסיר את המידע אודותיו, הנך מתחייב לבצע את פעולת ההסרה.


10. מפעיל האתר רשאי להביא את ההסכם לסיומו בכל עת ללא סיבה או מכל סיבה שיראה לנכון. סיום כאמור לא יחייב את מפעיל האתר בדבר כלפי הספק.


11. מקום השיפוט הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב ועל השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 

Strip Line1
Strip Line2